Algemene Voorwaarden – Bravery at Home

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bravery at Home, een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60789247, gevestigd aan de 3e Kekerstraat 146 te (1104 VC) Amsterdam.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

a)  Bedrijf: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon niet zijnde een Consument;
b)  Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
c)  Koop/verkoop: een tussen een Bedrijf of Consument enerzijds en Bravery at Home anderzijds tot stand gekomen ter zake de koop en verkoop van producten van Bravery at Home, zoals supplementen;
d)  Koper: iedere (rechts)persoon waarmee Bravery at Home een overeenkomst is aangegaan inzake Koop/verkoop;
e)  Opdracht: de door Bravery at Home en de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening inzake Vitaliteitsprogramma’s en/of Voedingsprogramma’s en/of advieswerkzaamheden en/of het geven van presentaties of workshops daarover;
f)  Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon waarmee Bravery at Home een overeenkomst is aangegaan ter zake van een Vitaliteitsprogramma en/of Voedingsprogramma en/of advieswerkzaamheden en/of het geven van presentaties of workshops daarover;
g)  Partij: Bravery at Home of de Opdrachtgever;
h)  Partijen: Bravery at Home en de Opdrachtgever;
i)  Schriftelijk: hieronder wordt in deze algemene voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail begrepen.


Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Bravery at Home en op alle met haar aangegane overeenkomsten.
 2. Door het gebruik van de internetsite en/of de Web-App van Bravery at Home en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle eventuele andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite en/of de Web- App.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten van Bravery at Home.
 4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 5. Indien ook de Opdrachtgever of de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij Bravery at Home hier uitdrukkelijk Schriftelijk mee instemt.
 6. Bravery at Home is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Opdrachtgever of Koper. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan door Bravery at Home derden worden ingeschakeld.
 7. Bravery at Home is gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Bravery at Home de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen en/of aanvullingen. Indien de Opdrachtgever een Consument is en voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3: Offertes en oriënterende communicatie

 1. Alle oriënterende communicatie, aanbiedingen, prijsopgaven en offertes van Bravery at Home dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Koper of Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Bravery at Home is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit Schriftelijk en ondubbelzinnig anders is vastgelegd.
 2. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende Opdracht of Koop/Verkoop (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten of aankopen).
 3. Aanbiedingen van producten voor Koop/verkoop zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 4. Bravery at Home kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien de Opdrachtgever had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De Opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die Bravery at Home nodig heeft om een aanbod te kunnen doen. Indien achteraf blijkt dat het aanbod of de offerte niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat doordat deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie, heeft Bravery at Home het recht de geoffreerde vergoeding en/of termijnen aan te passen.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst van Opdracht c.q. tot Koop/verkoop

 1. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de offerte of het aanbod door Opdrachtgever Schriftelijk wordt aanvaard.
 2. Een overeenkomst tot Koop/verkoop komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
 3. Koper en Bravery at Home komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Bravery at Home zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als bewijs, behoudens tegenbewijs.
 4. Het kan zo zijn dat Bravery at Home al een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden terwijl er geen aanvaarding heeft plaatsgevonden van het aanbod of de offerte, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een spoedopdracht. De Opdracht komt dan tot stand, doordat Bravery at Home op verzoek van Opdrachtgever of Koper begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 5: Uitvoering van de Opdracht

 1. Bravery at Home zal de Opdracht altijd naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en vanuit een professionele onafhankelijke opstelling, uitvoeren, maar is nooit tot enig resultaat verplicht.
 2. Bravery at Home is vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
 3. De Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Opdracht en al datgene dat daartoe benodigd is kosteloos ter beschikking te stellen aan Bravery at Home. Dit betekent onder meer dat indien nodig aan Bravery at Home een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende faciliteiten, dat de medewerkers van Opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de uitvoering van de Opdracht, alsmede inzage verlenen in alle documenten en gegevens die voor een goede uitvoering daarvan benodigd zijn. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie, documenten, gegevens, materialen en geschiktheid van werknemers.
 4. Indien de Opdrachtgever aan Bravery at Home voorschrijft samen te werken met derden, is dit voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever en zal Bravery at Home geen partij zijn in de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de derde.
 5. Bravery at Home mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Bravery at Home zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon) en 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid) zijn niet van toepassing.
 6. De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 7. Bij de uitvoering van de werkzaamheden maakt Bravery at Home gebruik van e-mail, mobiele apparatuur en overige (elektronische) communicatiemiddelen. De Opdrachtgever accepteert de risico’s die verbonden zijn met deze wijzen van communiceren (bijvoorbeeld hacking).
 8. Bravery at Home heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 6: Uitvoeringstermijn

 1. Als de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of informatie, materialen of andere benodigdheden ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Bravery at Home haar werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie, materialen of andere benodigdheden volledig door Bravery at Home zijn ontvangen.
 2. Indien Bravery at Home een termijn aangeeft waarbinnen de Opdracht of bepaalde werkzaamheden zullen plaatsvinden of waarbinnen de producten zullen worden geleverd, is dit nooit een fatale termijn, tenzij iets anders is afgesproken met een Consument als Opdrachtgever. 

Artikel 7: Facturatie, betaling en incassokosten

 1. Betaling op de website of Web-App kan worden verricht via de betaalmethoden die tijdens het bestelproces worden weergegeven.
 2. Betaling van de Opdracht kan worden verricht via een daarvoor door Bravery at Home aan Opdrachtgever verzonden factuur.
 3. De betalingstermijn voor de facturen van Bravery at Home is zeven (7) kalenderdagen.
 4. Bij langlopende Opdrachten stuurt Bravery at Home steeds vooraf periodiek een factuur.
 5. De factuur is betaald, indien en zodra het verschuldigde bedrag door Bravery at Home is ontvangen.
 6. Bravery at Home kan de factuur via elektronische weg sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
 7. Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening, tenzij Opdrachtgever een Consument is.
 8. Als de Opdrachtgever of de Koper de factuur niet op tijd betaalt, is de Opdrachtgever of de Koper vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim. Bravery at Home heeft het recht de wettelijke (handels)rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Daarnaast zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Bravery at Home moet maken voor rekening van de Opdrachtgever met een minimum van € 150,00. In afwijking van het voorgaande, zal de Consument die niet op tijd betaalt, eerst een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur kosteloos te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling waarbij de Consument wordt gewezen op de (incasso)kosten. Indien de Consument ook binnen deze termijn de factuur niet betaalt, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum van de betalingsherinnering.
 9. Indien er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 8: Vergoeding

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de in de overeenkomst of offerte vastgelegde (uur)tarieven van Bravery at Home, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 2. De overeengekomen vergoeding is exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, exclusief reis-en verblijfkosten en exclusief eventuele overige kosten die worden gemaakt ter uitvoering van de Opdracht. In afwijking van het voorgaande, zijn alle aan de Consument vermelde prijzen inclusief btw.
 3. Bravery at Home zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk op de hoogte stellen van door Bravery at Home ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Opdracht. Alle kosten die verband houden met het inschakelen van derden worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
 4. Indien de aan de uitvoering van een overeenkomst voor Bravery at Home verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is Bravery at Home te allen tijde gerechtigd deze kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 5. Voor een Opdracht met een looptijd langer dan 6 maanden kan de prijs of kunnen de uurtarieven en kosten tussentijds worden verhoogd conform het prijsindexcijfer van het CBS voor de zakelijke dienstverlening. Indien de Opdrachtgever een Consument is, is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien een prijsverhoging binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan hem wordt doorberekend. Indien de Consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Bravery at Home heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Bravery at Home ervan uitgaan dat de Consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden Opdracht (diensten)

 1. Voor aanvang van de Opdracht gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. Tot 2 weken voor aanvang worden 25% van de kosten in rekening gebracht;
  2. Binnen 2 weken tot 24 uur voor aanvang worden 50% van de kosten in rekening gebracht;
  3. Binnen 24 uur voor aanvang worden 100% van de kosten in rekening gebracht.
 2. Na aanvang van de Opdracht gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. De Opdracht die is aangegaan voor een bepaalde tijd, kan niet tussentijds door de Opdrachtgever worden opgezegd.
  2. De Opdracht die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan door de Opdrachtgever uitsluitend Schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt en de opzegging steeds tegen het einde van de kalendermaand mag worden gedaan.

Artikel 10: Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien de Opdrachtgever na totstandkoming van de Opdracht wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de Opdracht, heeft Bravery at Home het recht om de uitvoeringstermijn en de afgesproken vergoeding aan te passen.
 2. Indien blijkt dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend waren tijdens de totstandkoming van de Opdracht, of de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen als bedoeld onder artikel 5.3 heeft voldaan, zal Bravery at Home dit meerwerk wat hieruit voortvloeit in rekening brengen volgens het gebruikelijke uurtarief en zal de uitvoeringstermijn worden aangepast.
 3. Bravery at Home kan een wijziging van de Opdracht, door welke omstandigheid dan ook, altijd weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen.
 4. Bravery at Home zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de extra kosten en verandering van de uitvoeringstermijn, die een wijziging van de Opdracht met zich meebrengt.

Artikel 11: Klachten

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Bravery at Home. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten, zodat Bravery at Home in staat is adequaat daarop te reageren.
 2. Een klacht over de factuur dient de Opdrachtgever Schriftelijk en binnen een termijn van 14 werkdagen na de factuurdatum in te dienen bij Bravery at Home.
 3. Indien Bravery at Home de klacht gegrond acht, zal Bravery at Home proberen een redelijke oplossing voor de klacht aan te dragen.
 4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in dit artikel genoemde termijnen heeft geklaagd, wordt hij geacht het geleverde en/of de dienstverlening volledig en als juist te hebben geaccepteerd.
 5. Het uiten van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn of haar betalingsverplichting jegens Bravery at Home.

Artikel 12: Verjaringstermijn

 1. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Bravery at Home is 1 (één) jaar.

Artikel 13: Herroepingsrecht producten

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt zijn geld terug. Voor overeenkomsten met een Consument, die via de internetsite of Web-App van Bravery at Home tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Consument het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een recht van ontbinding uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Bravery at Home. Binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de melding van herroeping, zendt de Consument het product terug aan Bravery at Home. De producten kunnen worden geretourneerd t.a.v. Bravery at Home, aan het adres: 3e Kekerstraat 146, te 1104 VC Amsterdam. De verzendkosten van retourneren komen voor rekening van de Koper.
 2. Indien de Consument van het recht van ontbinding zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Bravery at Home zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag waarop de Consument de herroeping meldt. Bravery at Home mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Bravery at Home levert, blijft eigendom van Bravery at Home totdat de Opdrachtgever of Koper al zijn verplichtingen volledig is nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 3. De Opdrachtgever of Koper moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Bravery at Home veilig te stellen.
 4. Als Bravery at Home haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever of Koper een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Bravery at Home en aan door Bravery at Home ingeschakelde derden om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Bravery at Home deze terug kan nemen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Indien Bravery at Home aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
 2. Indien de Opdrachtgever of Koper een Consument is, heeft enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden slechts gelding voor zover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht.
 3. Bravery at Home is niet aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, daaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot-, schade door bedrijfsstagnatie, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, geleden verlies, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.
 4. Bravery at Home zal er alles aan doen om eventuele schade van de Opdrachtgever of Koper ongedaan te maken of te beperken en is hiertoe te allen tijde gerechtigd.
 5. Opdrachtgever of Koper is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.
 6. Bravery at Home is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor de Opdrachtgever, Koper of derden als gevolg van enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever, Koper of hun ondergeschikten, zoals -maar niet beperkt tot- door de Opdrachtgever of de Koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 7. Bravery at Home is niet aansprakelijk voor gedragingen van in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (door of namens de Opdrachtgever) ingeschakelde derden. Artikel 6:76 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. Bravery at Home is niet aansprakelijk voor het (onjuist) toepassen van adviezen.
 9. Onverminderd de in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor Bravery at Home, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de factuurwaarde inzake de desbetreffende overeenkomst, bij een Opdracht aangegaan voor onbepaalde tijd, is die beperkt tot het totaal van in het desbetreffende kalenderjaar betaalde factuurbedragen wegens de verrichte werkzaamheden inzake die overeenkomst, zulks tot een maximum van EUR 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) inclusief btw.
 10. De beperkingen van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bravery at Home.

Artikel 16: Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Bravery at Home en voor alle aanspraken en schade van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook die verband houden met de uitvoering van de Opdracht, behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Bravery at Home.
 2. Als derden Bravery at Home aanspreken, zal de Opdrachtgever haar zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als de Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Bravery at Home zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade (inclusief de kosten van professionele adviseurs) die daardoor ontstaan voor Bravery at Home, komen geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 4. Indien de Opdrachtgever een Consument is, heeft enige vrijwaring in deze algemene voorwaarden slechts gelding voor zover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht.

Artikel 17: Geheimhouding

 1. Partijen, eventuele ondergeschikten van de Opdrachtgever en ingeschakelde derden, zullen geen vertrouwelijke informatie verstrekken aan derden in het kader van de overeenkomst, tenzij verstrekking van informatie redelijkerwijs nodig is om de Opdracht naar behoren uit te kunnen voeren of er een wettelijke plicht tot bekendmaking rust op een der Partijen. Voor het overige zullen Partijen vertrouwelijke informatie enkel gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk indien de andere Partij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft of wanneer dit is medegedeeld door de andere Partij.
 3. Bij het einde van de Opdracht zal Bravery at Home alle originele documenten en informatiedragers waarover zij in het kader van de uitvoering van de Opdracht de beschikking heeft gekregen, retourneren aan de Opdrachtgever zonder een kopie daarvan, in welke vorm dan ook, te behouden.

Artikel 18: Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 19: Overdracht

1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de Opdracht aan een derde over te dragen, tenzij Bravery at Home hiervoor Schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever of Koper en Bravery at Home is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen altijd proberen om een klacht of geschil onderling op te lossen.
 3. Alle geschillen die ontstaan tussen Bravery at Home enerzijds en de Opdrachtgever, Koper of derden anderzijds die niet minnelijk opgelost kunnen worden, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de rechtbank Amsterdam. Binnen een (1) maand nadat Bravery at Home zich Schriftelijk op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam heeft beroepen, heeft de Opdrachtgever die een Consument is de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van het geschil.